Spatial

OPPO OPPO Super Flagship Store (Guangzhou)

Retail Environments 2020 Credits
  • Creative Directors
    Ben van Berkel, Hannes Pfau, Lin Xin(Lizzie)
  • Design Directors
    Garett Hwang, Gao Zhao
  • Team Members
    Yan Pengcheng, Liu Renhe, Zhangli, Alexander Meyers, Ana Castaingts Gomez, Piao Liu, Jing Xu, Idil Kantarci, Diego Ramirez Leon, Praneet Verma